اگر به سامانه برگزاری حراجی نیاز دارید با 09367381322 تماس بگیرید